การเทียบโอนผลการเรียน
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

การขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

การขอใบรับรองการศึกษา
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

การขอทำบัตรนิสิตใหม่
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

การขอรับใบรับรองแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา